ข่าวจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายในโรงงาน”

COT Academy จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายในโรงงาน”

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 COT Academy จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายในโรงงาน” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนหน่วยความรู้หรือ PDU จำนวน 9 หน่วย โดยมีคุณนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม ผู้อำนวยการกลุ่มมลพิษดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม รศ.ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณรัฐธนินท์ แสงสายัณห์ บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ เป็นวิทยากร จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 ท่าน

ข่าวประกาศฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 
ที่มา http://www.cot.co.th/อบรมการดำเนินงานและขั้/

Message us