PRODUCTS AND SERVICES

Services - งานบริการ

 • งานติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน 
 • ขุดเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินเพื่อติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน
 • งานล้างทำความสะอาดและพัฒนาบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน
 • ประเมินและคำนวณทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน โดยการสำรวจระดับ
 • ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายการบัญชีสารเคมี
 • ประเมินเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินตามศักยภาพการปนเปื้อน
 • บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างดินและน้ำในพารามิเตอร์ต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และงานระบบประกอบอาคารอื่นๆ
 • งานด้านวิศวกรรม, สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ
 • งานติดตั้งบ่อบาดาล

Products - สินค้า

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน

ท่อเซาะร่องสำหรับงานน้ำใต้ดิน

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

Message us