ข่าวจัดอบรม การตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

COT Academy จัดอบรม การตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 COT Academy จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน” ให้กับบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จํากัด (บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ) วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน รวมถึงการวางแผนสำรวจข้อมูล การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เครื่องมือ การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดิน และน้ำใต้ดินให้เป็นระบบ และถูกหลักวิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบทางด้านการเฝ้าระวังคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพของการปนเปื้อน รวมถึงสามารถให้คำแนะนำต่อเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ

คุณนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม ผู้อำนวยการกลุ่มมลพิษดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณรัฐธนินท์ แสงสายัณห์ ทีมงานบริษัทขุดเจาะ

การบรรยายประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
2. การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน ในดินและน้ำใต้ดิน
3. การตรวจสอบและแนวปฏิบัติเบื้องต้นตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนใต้ดินภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 16 คน

ข่าวประกาศฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่มา http://www.cot.co.th/8120/

Message us