กฎกระทรวง เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

   สำหรับกฎกระทรวง เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งกฏกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับ12 ประเภทโรงงาน ที่ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ โรงงานลำดับที่ 22, 38, 42, 45, 48, 49, 60, 74, 100, 101, 105 และ 106 ทั้งนี้ บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาในงานด้าน

  • การประเมิน ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน
  • ขุดเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินเพื่อติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน
  • ประเมินและคำนวณทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน โดยการสำรวจระดับ
  • ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายการบัญชีสารเคมี
  • ประเมินเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินตามศักยภาพการปนเปื้อน

 

   นอกจากนี้บริษัทได้ทำบันทึกความร่วมมือกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประสานความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยจะเป็นส่วนหนึงที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถ

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gscengineer.com/

Message us